Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1; TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle ook toekomstige overeenkomsten in het kader waarvan Pro Image Brand Activations BV, gevestigd te Hillegom, handelend onder de naam PRO IMAGE GROUP, onder welke titel dan ook waaronder huur, aanneming en het uitvoeren van opdrachten zaken levert of ter beschikking stelt en/of enige andere prestatie verricht, alsmede op in dat kader af te leggen verklaringen. Op deze algemene voorwaarden kan door een ieder die door PRO IMAGE GROUP in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld, een beroep worden gedaan. De wederpartij van PRO IMAGE GROUP wordt hierna aangeduid als OPDRACHTGEVER. De algemene voorwaarden die de OPDRACHTGEVER op enig moment aan PRO IMAGE GROUP presenteert worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 2; TOT STANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST, MONSTERS, INTELLECTUELE EIGENDOM
 1. PRO IMAGE GROUP heeft het recht om de OPDRACHTGEVER te houden aan de gegevens omtrent de koop/prestatie die zij op haar offertes, orderbevestigingen en facturen vermeldt, dit tenzij de OPDRACHTGEVER binnen veertien dagen na de ontvangst van die stukken de juistheid van die gegevens gemotiveerd betwist. Tenzij anders gemeld, zijn de offertes van PRO IMAGE GROUP vrijblijvend. De overeenkomst komt tot stand doordat PRO IMAGE GROUP het aanbod van de (aspirant) OPDRACHTGEVER schriftelijk aanvaardt, dan wel doordat zij uitvoering geeft aan hetgeen de (aspirant) OPDRACHTGEVER verlangt. Indien een overeenkomst tot stand komt naar aanleiding van een vrijblijvende offerte van PRO IMAGE GROUP, heeft PRO IMAGE GROUP het recht om die offerte binnen vijf werkdagen na de aanvaarding daarvan te herroepen, met als gevolg dat geen overeenkomst tot stand blijkt te zijn gekomen. PRO IMAGE GROUP behoeft de gegevens die zij van de (aspirant) OPDRACHTGEVER ontvangt niet op juistheid te onderzoeken. PRO IMAGE GROUP heeft het recht om indien haar aanbod niet tot een overeenkomst leidt, en zij kosten heeft gemaakt die kosten aan de (aspirant) OPDRACHTGEVER in rekening te brengen.
 2. De (aspirant) OPDRACHTGEVER draagt het risico van verkeerde overdracht van gegevens in het geval deze overdracht mondeling plaatsvindt.
 3. Indien PRO IMAGE GROUP aan de (aspirant) OPDRACHTGEVER documentatie, een afbeelding, monster of model toont of verstrekt, dan geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding zonder dat de prestatie daaraan behoeft te beantwoorden, behoudens indien en voorzover partijen uitdrukkelijk het tegendeel overeenkomen. Indien een monster of proefzending door de OPDRACHTGEVER wordt behouden heeft PRO IMAGE GROUP het recht om die zending tegen de normaal bij haar geldende prijzen, in rekening te brengen.
 4. Bij digitale monstering is PRO IMAGE GROUP niet verantwoordelijk voor mogelijk optische kleurverschil in beeld en realiteit. De aangegeven PMS kleur is in deze bepalend. Bij foutief aangegeven PMS nummers is OPDRACHTGEVER verantwoordelijk en zullen mogelijke kosten van de producten of het herstellen hiervan door OPDRACHTGEVER worden gedragen
 5. De door PRO IMAGE GROUP opgegeven prijzen gelden, tenzij het tegendeel is gemeld, exclusief omzetbelasting. Tevens zijn zij gebaseerd op de prijzen van kosten, materialen en lonen, geldend op de dag van de offerte. Indien tussen de dag van de offerte en de dag van de aflevering een tijdvak van minimaal zes maanden ligt en in die periode de kosten van materialen en/of lonen een wijziging ondergaan, heeft PRO IMAGE GROUP het recht om de overeengekomen prijs verhoudingsgewijs aan te passen, en het meerdere aan de OPDRACHTGEVER in rekening te brengen. Dit zal zoveel mogelijk geschieden ter gelegenheid van het in rekening brengen van een laatste termijn van hetgeen OPDRACHTGEVER verschuldigd is.
 6. PRO IMAGE GROUP heeft, in het geval OPDRACHTGEVER ondanks ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet, naast het recht om de betreffende overeenkomst te ontbinden,ook het recht om de overige tussen PRO IMAGE GROUP en OPDRACHTGEVER bestaande overeenkomsten, die nog niet zijn afgewikkeld, door een schriftelijke verklaring te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten. In dat geval heeft PRO IMAGE GROUP tevens het recht om van OPDRACHTGEVER al hetgeen hij haar verschuldigd is in één keer op te eisen en/of komende leveranties slechts onder rembours te verrichten. De in dit lid omschreven rechten laten de overige in de Wet geformuleerde rechten van PRO IMAGE GROUP onverlet.
 7. De intellectuele eigendom van door PRO IMAGE GROUP vervaardigde prijsopgaven, tekeningen en andere ter beschikking gestelde documenten berust bij haar. Zij mogen slechts aan een derde partij ter beschikking worden gesteld indien PRO IMAGE GROUP daartoe, desgevraagd, schriftelijk toestemming verleent. PRO IMAGE GROUP heeft het recht om de bedoelde bescheiden op ieder, haar geschikt moment op te eisen. Indien de OPDRACHTGEVER de door PRO IMAGE GROUP opgeeiste zaken niet retourneert, verbeurt hij een boete ten belope van Euro 500,00 per dag, onverminderd het recht van PRO IMAGE GROUP op schadevergoeding.
ARTIKEL 3; EMBALLAGE

Noodzakelijke emballage wordt door PRO IMAGE GROUP tegen kostprijs aan de OPDRACHTGEVER in rekening gebracht, en niet teruggenomen. Het al dan niet noodzakelijk zijn van het gebruik van emballage, en de soort daarvan, staat ter beoordeling van PRO IMAGE GROUP.

ARTIKEL 4; LEVERING
 1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af PRO IMAGE GROUP te Hillegom, goederen reizen voor rekening en risico van de OPDRACHTGEVER, de OPDRACHTGEVER is jegens PRO IMAGE GROUP verplicht tot onmiddellijke inontvangstneming van de gekochte zaak c.q. de prestatie zodra deze aan hem wordt aangeboden. Indien OPDRACHTGEVER de zaak niet in ontvangst neemt, zal de zaak als afgeleverd gelden op het moment dat PRO IMAGE GROUP de zaak heeft aangeboden en houdt zij haar vanaf dat moment voor rekening en voor risico van de OPDRACHTGEVER onder zich. Tevens heeft PRO IMAGE GROUP in dat geval het recht om aan de OPDRACHTGEVER te factureren.
 2. Overeengekomen termijnen van levering gelden ook indien een bepaalde einddatum of een bepaalde termijn is overeengekomen bij benadering en zijn niet fataal, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen. In het geval van niet tijdige levering dient PRO IMAGE GROUP schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan PRO IMAGE GROUP een na overleg met haar te bepalen redelijke termijn moet worden gegund om alsnog na te komen. Steeds geldt dat de leverperiode pas in gaat, resp. er pas sprake is van een leverplicht, indien omtrent alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens van de OPDRACHTGEVER zijn ontvangen en, indien van toepassing, OPDRACHTGEVER de overeengekomen vooruitbetaling heeft verricht.
 3. PRO IMAGE GROUP heeft het recht om de te leveren zaken in delen uit te leveren op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de overeengekomen termijn c.q. binnen de termijn die op grond van de vorige/volgende alinea werd verlengd. Tenzij het tegendeel is overeengekomen heeft PRO IMAGE GROUP steeds het recht om leveringen onder rembours te verrichten.
 4. Verlenging van de leveringstermijn vindt eveneens plaats in het geval van een tijdelijke verlenging tot twee weken als bedoeld in artikel 11 lid 7. In dat geval wordt zonder dat OPDRACHTGEVER de overeenkomst mag ontbinden de al dan niet op de voet van lid 2 verlengde leveringstermijn verlengd met de periode dat de verhindering voortduurt, en tevens met een periode waarbinnen PRO IMAGE GROUP redelijkerwijze tot aflevering kan overgaan.
 5. De betekenis van leveringsbedingen wordt uitgelegd aan de hand van de laatste editie van de Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel. Tenzij anders wordt overeengekomen bepaalt PRO IMAGE GROUP de wijze waarop de zaken worden vervoerd.
 6. Indien de OPDRACHTGEVER zaken aan PRO IMAGE GROUP wil retourneren dan is daarvoor steeds de voorafgaande toestemming van PRO IMAGE GROUP vereist. De kosten van de terugzending zijn voor rekening van de OPDRACHTGEVER terwijl de zaken voor diens risico reizen. Indien echter de terugzending, na gegeven toestemming van de zijde van PRO IMAGE GROUP, geschiedt in het kader van een vermeende toerekenbare tekortkoming zijdens PRO IMAGE GROUP, geschiedt de terugzending op kosten van de partij die het ongelijk aan haar zijde heeft.
 7. PRO IMAGE GROUP heeft het recht in het geval van drukorders, of speciale aanmaak, 10% meer/minder te leveren aan de overeengekomen hoeveelheid, en om het juiste aantal in rekening te brengen.
 8. In deze algemene voorwaarden wordt onder (af)levering ook oplevering verstaan.
ARTIKEL 5; LEVERING VAN BEDRUKTE ZAKEN
 1. In het geval PRO IMAGE GROUP opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van de OPDRACHTGEVER bewerkte resp. samengestelde producten is de OPDRACHTGEVER verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit.
 2. Slechts indien de OPDRACHTGEVER zulks schriftelijk heeft bedongen is PRO IMAGE GROUP verplicht om voorafgaande aan de levering een drukproef ter goedkeuring aan OPDRACHTGEVER voor te leggen. In zo’n geval is PRO IMAGE GROUP verplicht uiterlijk op een termijn van vijf weken na de totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van het te reproduceren materiaal aan de OPDRACHTGEVER een drukproef voor te leggen. De drukproef wordt geacht te zijn goedgekeurd indien niet binnen 5 werkdagen door de OPDRACHTGEVER daarop anderszins wordt gereageerd.
 3. Steeds geldt dat, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is overeengekomen, alle kosten van drukwerk, of daarmee samenhangende prestaties afzonderlijk aan de OPDRACHTGEVER in rekening worden gebracht en dat die kosten overigens niet zijn inbegrepen in de met de OPDRACHTGEVER overeengekomen prijzen.
 4. Produkten die bewerkt en/of bedrukt zijn, bewerkt en/of bedrukt worden in opdracht van OPDRACHTGEVER kunnen nimmer worden geretourneerd aan PRO IMAGE GROUP.
 5. Het bewerken en/of bedrukken van aangeleverde produkten en/of goederen, geschied geheel voor risico, verantwoordelijkheid en rekening van OPDRACHTGEVER en zullen bij een niet juist uitgevoerde opdracht door PRO IMAGE GROUP, nimmer aan OPDRACHTGEVER worden vergoed en/of verekend met andere opdrachten en/of facturen.

 

ARTIKEL 6; ADVIEZEN, ONTWERPEN EN MATERIALEN
 1. De door PRO IMAGE GROUP te verstrekken informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.
 2. PRO IMAGE GROUP aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de OPDRACHTGEVER uitgewerkt ontwerp, noch voor materialen die door de OPDRACHTGEVER worden voorgeschreven, dan wel ter beschikking worden gesteld. PRO IMAGE GROUP behoeft de deugdelijkheid van dit een en ander niet te onderzoeken.
 3. Indien PRO IMAGE GROUP zelf ontwerpen maakt, aanvaardt zij daarvoor de verantwoordelijkheid, dit met inachtneming van eventueel overeen te komen beperkingen.
 4. Indien PRO IMAGE GROUP zaken vervaardigt op basis van een ontwerp dat door of namens de OPDRACHTGEVER is aangereikt, aanvaardt PRO IMAGE GROUP alleen aansprakelijkheid voor de vervaardiging van de betreffende zaak overeenkomstig de opdracht en voor de deugdelijkheid van de gebruikte materialen, voorzover althans die materialen niet door de OPDRACHTGEVER zijn voorgeschreven. De OPDRACHTGEVER heeft het recht om niet door hem voorgeschreven materialen voorafgaande aan de verwerking daarvan door PRO IMAGE GROUP, door hemzelf of door derden, doch steeds voor zijn rekening, te laten onderzoeken. Indien de OPDRACHTGEVER een zodanig onderzoek niet tijdig aanvraagt en uitvoert kan hij zich er niet op beroepen dat het door PRO IMAGE GROUP gebruikte materiaal op enigerlei wijze gebrekkig is.
 5. Indien de (aspirant) OPDRACHTGEVER na het tot stand komen van de overeenkomst wenst dat PRO IMAGE GROUP, in afwijking van hetgeen in dit artikel is bepaald de volledige verantwoordelijkheid voor de te vervaardigen zaak op zich neemt, dus inclusief het ontwerp dat de OPDRACHTGEVER heeft aangereikt en de door hem voorgeschreven materialen dient aan PRO IMAGE GROUP voldoende tijd te worden gelaten om haar de gelegenheid te geven alle relevante gegevens te bestuderen teneinde tot een verantwoorde beslissing omtrent het al dan niet overnemen van de verantwoordelijkheid te komen. PRO IMAGE GROUP heeft het recht om de kosten die zij in het kader van het hiervoor bedoelde onderzoek maakt, aan de OPDRACHTGEVER in rekening te brengen, ongeacht of zij al dan niet met de bedoelde overname akkoord gaat.
 6. Nimmer aanvaardt PRO IMAGE GROUP enige verantwoordelijkheid voor onderdelen van een te vervaardigen zaak, die de opdrachtgever zelf aan haar ter beschikking heeft gesteld.
 7. De OPDRACHTGEVER vrijwaard PRO IMAGE GROUP van alle rechten als o.a. copyright op de geleverde ontwerpen, digitale bestanden, foto’s, logo’s etc., deze verantwoordelijkheid ligt geheel bij de (aspirant) OPDRACHTGEVER.

 

ARTIKEL 7; ZEKERHEID

PRO IMAGE GROUP heeft het recht om bij het aangaan van de overeenkomst het stellen van zekerheid te verlangen. Voorts heeft PRO IMAGE GROUP het recht om tijdens het uitvoeren van de overeenkomst (aanvullende) zekerheid te verlangen indien zij aanwijzingen verkrijgt omtrent een zodanig verminderde kredietwaardigheid van OPDRACHTGEVER dat zij redelijkerwijze aan een perfecte nakoming van zijn verplichtingen mag twijfelen. Daarvan is in ieder geval sprake indien OPDRACHTGEVER ondanks ingebrekestelling niet aan een van zijn betalingsverplichtingen jegens PRO IMAGE GROUP voldoet. Indien OPDRACHTGEVER ondanks ingebrekestelling geen zekerheid stelt mag PRO IMAGE GROUP jegens hem de rechten uitoefenen die zijn omschreven in artikel 2 lid 5.

 

ARTIKEL 8; EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT
 1. Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. PRO IMAGE GROUP behoudt de eigendom van alle krachtens overeenkomst aan OPDRACHTGEVER uitgeleverde en uit te leveren zaken totdat OPDRACHTGEVER: a. de prijs van al die zaken, vermeerderd met verschuldigde renten en kosten, volledig heeft voldaan en, b. alle vorderingen heeft voldaan terzake van werkzaamheden die PRO IMAGE GROUP ten behoeve van hem verricht of zal verrichten in het kader van de desbetreffende overeenkomsten en, c. de vorderingen heeft voldaan die PRO IMAGE GROUP op hem verkrijgt indien OPDRACHTGEVER tekort schiet in de nakoming van de hiervoor bedoelde verplichtingen.
 2. OPDRACHTGEVER mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak op geen enkele wijze laten strekken tot zekerheid van andere vorderingen dan die van PRO IMAGE GROUP. Indien een derde de zaak voor de OPDRACHTGEVER onder zich heeft, dan is OPDRACHTGEVER, indien hij jegens PRO IMAGE GROUP tekort schiet, verplicht om de naam en het adres van die derde aan PRO IMAGE GROUP mede te delen en heeft PRO IMAGE GROUP het recht aan die derde mede te delen dat deze derde de zaak voortaan voor haar moet houden.
 3. PRO IMAGE GROUP verschaft aan de OPDRACHTGEVER op het moment dat hij met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald, de eigendom verkrijgt, de eigendom onder voorbehoud van pandrecht. De OPDRACHTGEVER is verplicht om op eerste verzoek van PRO IMAGE GROUP zijn medewerking te verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn. Tevens machtigt de OPDRACHTGEVER PRO IMAGE GROUP onherroepelijk om dergelijke handelingen in naam van de OPDRACHTGEVER te verrichten. Daarnaast heeft PRO IMAGE GROUP een pandrecht op alle goederen en waardepapieren die zij ten behoeve van de OPDRACHTGEVER onder zich heeft/verkrijgt, alsmede op alle vorderingen die de OPDRACHTGEVER op PRO IMAGE GROUP heeft/verkrijgt. De in dit lid bedoelde pandrechten strekken tot zekerheid van alle vorderingen die PRO IMAGE GROUP uit welke hoofde dan ook jegens de OPDRACHTGEVER heeft of zal verkrijgen.
ARTIKEL 9; ANNULERING, BETALING EN KOSTEN
 1. Bij annulering van de opdracht door opdrachtgever gelden de volgende voorwaarden: Bij annulering van de opdracht binnen 30 dagen voor de eerste projectdag zal PRO IMAGE GROUP 50% van het totaalbedrag in rekening brengen. Bij annulering van de opdracht binnen 7 dagen voor de eerste projectdag zal PRO IMAGE GROUP 75% van het totaalbedrag in rekening brengen. Bij annulering van de opdracht binnen 48 uur voor of op de eerste projectdag zal PRO IMAGE GROUP de volledige kosten van deze bevestiging in rekening brengen.
 2. Tenzij het tegendeel is overeengekomen dient betaling plaats te vinden van 50% van alle kosten voor aanvang van het project. De overige 50% dient binnen 14 dagen na afloop van het project te worden voldaan. OPDRACHTGEVER kan nimmer enig recht op verrekening of opschorting hanteren. Indien PRO IMAGE GROUP aan OPDRACHTGEVER een gespecificeerde opgave toezendt van hetgeen hij aan PRO IMAGE GROUP verschuldigd is en van hetgeen PRO IMAGE GROUP aan hem verschuldigd is dan dient die opgave tevens als een verrekeningsverklaring. Zodra de betaaltermijn verstrijkt raakt OPDRACHTGEVER, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en wordt hij vanaf de vervaldatum over het eindbedrag van de factuur een rente verschuldigd naar rato van de wettelijke rente, vermeerderd met 2% per jaar met een minimum van 10% per jaar tot de voldoening. Telkens na afloop van één jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Als plaats van betaling geldt steeds het kantoor van PRO IMAGE GROUP te Hillegom.
 3. De OPDRACHTGEVER is aan PRO IMAGE GROUP alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien hij een door hem opeisbaar verschuldigde som ondanks aanmaning niet voldoet en PRO IMAGE GROUP de vordering aan derden in handen geeft. Indien PRO IMAGE GROUP conservatoire maatregelen neemt is voor wat betreft de verschuldigdheid van kosten een aanmaning of opeisbaarheid van de vordering niet noodzakelijk. De buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van het incassotarief dat laatstelijk werd gepubliceerd door de Nederlandse Orde van Advocaten tenzij de vordering wordt betwist en dit tarief niet toereikend/toepasselijk is in welk geval deze kosten worden berekend aan de hand van het tarief per tijdseenheid dat normaal gesproken door de raadsman van PRO IMAGE GROUP voor de behandeling van soortgelijke zaken in rekening wordt gebracht, vermeerderd met de door de raadsman van PRO IMAGE GROUP aan derden te betalen kosten. De gerechtelijke kosten worden steeds op basis van het laatstgenoemde systeem aan OPDRACHTGEVER in rekening gebracht met als minimum het door de rechter buiten overeenkomst te begroten bedrag. Indien PRO IMAGE GROUP gedeeltelijk in het ongelijk wordt gesteld zullen de kosten naar evenredigheid worden gematigd, tenzij de rechter van oordeel mocht zijn dat matiging niet aan de orde is, gelet op de geringheid van de door PRO IMAGE GROUP gemaakte fout.
 4. De door OPDRACHTGEVER of derden te verrichten betalingen worden steeds het eerst in mindering gebracht op die vorderingen waarvoor PRO IMAGE GROUP niet het in het vorige artikel omschreven eigendomsvoorbehoud geldend kan maken. Met inachtneming daarvan worden betalingen het eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde kosten, daarna op alle verschuldigde renten en, tot slot, op de (telkens oudste) hoofdsom.

 

ARTIKEL 1O; KEURING EN KLACHTEN
 1. De OPDRACHTGEVER is verplicht om de door PRO IMAGE GROUP afgeleverde zaak/de door PRO IMAGE GROUP verrichte prestatie onverwijld na inontvangstneming te keuren op haar deugdelijkheid, voorzover deze keuring in redelijkheid mogelijk is, doch in ieder geval op hoeveelheid en direct zichtbare gebreken. Indien de OPDRACHTGEVER wat dit betreft wil klagen, dan dient hij PRO IMAGE GROUP in ieder geval binnen vijf werkdagen na aflevering inhoudelijk schriftelijk te berichten.
 2. Voorts dient de OPDRACHTGEVER binnen tien werkdagen na aflevering de zaak/de prestatie ten gronde te keuren op haar overeenstemming met hetgeen is overeengekomen en, indien zich een gebrek openbaart, binnen vijf werkdagen nadien inhoudelijk schriftelijk bij PRO IMAGE GROUP te klagen.
 3. Indien en voorzover het gaat om gebreken die redelijkerwijze, en ondanks het in de vorige twee leden verlangde onderzoek, niet binnen de in die leden genoemde termijnen konden worden ontdekt, dient de klacht binnen vijf werkdagen doch in ieder geval binnen de termijn van 6 maanden als omschreven in artikel 11 lid 1 en steeds voordat de OPDRACHTGEVER de door PRO IMAGE GROUP afgeleverde zaak verwerkt nadat OPDRACHTGEVER een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij PRO IMAGE GROUP schriftelijk en gespecificeerd te zijn ingediend. Deze regel geldt ook indien aan de zaak een eigenschap ontbreekt die deze volgens een door PRO IMAGE GROUP geuite mededeling bezit of indien de afwijking betrekking heeft op feiten die PRO IMAGE GROUP kende of behoorde te kennen, doch niet aan OPDRACHTGEVER heeft medegedeeld.
 4. Klachten die worden geuit na de in dit artikel genoemde termijnen behoeft PRO IMAGE GROUP niet in behandeling te nemen, en leiden niet tot aansprakelijkheid. Indien PRO IMAGE GROUP dergelijke klachten toch in behandeling neemt dan dienen haar inspanningen, tenzij anders overeengekomen, te worden aangemerkt als coulance zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid. Indien blijkt dat enige klacht ten onrechte is geuit en PRO IMAGE GROUP in het kader daarvan werkzaamheden heeft verricht c.q. zaken heeft geleverd, dan heeft PRO IMAGE GROUP het recht om dit een en ander aan de OPDRACHTGEVER tegen de normaal bij haar geldende prijzen in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 11; AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT
 1. Indien OPDRACHTGEVER de voorschriften die in dit artikel zijn neergelegd in acht heeft genomen, en hij van PRO IMAGE GROUP merkartikelen heeft gekocht, kan PRO IMAGE GROUP met inachtneming van hetgeen in deze voorwaarden is gesteld slechts gedurende 6 maanden na datum aflevering/het verrichten van de prestatie wegens een toerekenbare tekortkoming worden aangesproken. Indien PRO IMAGE GROUP echter van haar leverancier op minnelijke wijze, met een beroep op de garantiebepalingen die door de leverancier van PRO IMAGE GROUP bij het betreffende artikel worden bijgesloten, ook na de hiervoor genoemde termijn van 6 maanden genoegdoening kan verkrijgen, zal PRO IMAGE GROUP hetgeen zij aldus verkrijgt aan OPDRACHTGEVER leveren.
 2. Indien de OPDRACHTGEVER van PRO IMAGE GROUP andere artikelen dan merkartikelen heeft gekocht, wordt iedere vorm van schadevergoeding die PRO IMAGE GROUP, op grond van welke titel dan ook, verschuldigd zou worden, uitgesloten met dien verstande dat PRO IMAGE GROUP indien de OPDRACHTGEVER het bepaalde in artikel 10 in acht heeft genomen verplicht is om in redelijke mate te trachten om in der minne van haar leverancier genoegdoening te verkrijgen en het aldus verkregene door te leveren aan de OPDRACHTGEVER. Ten aanzien van de in de vorige zin bedoelde artikelen geldt het gestelde in de volgende leden van dit artikel derhalve niet. Indien aan PRO IMAGE GROUP opzet of grove schuld is te wijten, is het in dit lid bepaalde, niet van toepassing.
 3. Indien PRO IMAGE GROUP erkent dat zij toerekenbaar tekort is geschoten of dit anderszins komt vast te staan, dan heeft zij het recht om op korte termijn, nadat OPDRACHTGEVER zich op een tekortkoming heeft beroepen, aan OPDRACHTGEVER mede te delen dat zij de door de OPDRACHTGEVER betaalde prijs zal terugbetalen c.q. dat zij kosteloos tot herlevering c.q. aflevering van het ontbrekende c.q. het opnieuw verrichten van de prestatie c.q. tot herstel, zal overgaan.
 4. Indien PRO IMAGE GROUP na genoemde mededeling op korte termijn presteert dan betekent dit dat de overeenkomst op correcte wijze zal zijn nagekomen respectievelijk in het geval van terugbetaling van de prijs dat die overeenkomst is ontbonden, en heeft OPDRACHTGEVER geen recht op schadevergoeding. Het in de vorige zin gestelde lijdt uitzondering indien OPDRACHTGEVER voorafgaande aan de in de eerste zin van dit lid bedoelde mededeling de overeenkomst reeds met recht buiten rechte heeft ontbonden c.q. een vordering tot ontbinding heeft ingesteld en deze wordt toegewezen. PRO IMAGE GROUP heeft het recht om voorafgaand aan het verrichten van de in dit lid bedoelde prestaties van OPDRACHTGEVER te verlangen dat hij de zaken, ten aanzien waarvan PRO IMAGE GROUP toerekenbaar tekort is geschoten, retourneert.
 5. PRO IMAGE GROUP beperkt, behoudens in het geval van opzet of grove schuld, indien mocht worden geoordeeld dat zij op grond van welke titel dan ook een schadevergoeding in geld verschuldigd is, haar aansprakelijkheid tot maximaal de voor de betreffende prestatie/het betreffende artikel die/dat de schade heeft veroorzaakt overeengekomen prijs (exclusief b.t.w.), (dus niet tot de prijs van de levering waarvan het desbetreffende artikel/de betreffende prestatie deel uitmaakt). OPDRACHTGEVER vrijwaart PRO IMAGE GROUP tegen alle aanspraken van derden, voorzover deze aanspraken het in de vorige zin bedoelde maximum te boven gaan. PRO IMAGE GROUP is nimmer aansprakelijk voor schade die resulteert uit foutief gebruik en/of ondeugdelijke toepassing van de geleverde zaak.
 6. In afwijking in zoverre van hetgeen in het vorige lid is bepaald geldt dat PRO IMAGE GROUP, indien blijkt dat zij behoort tot een bedrijfstak waar standaardisering van overeenkomsten door algemene voorwaarden met beperkingen/uitsluitingen van aansprakelijkheid een algemeen verschijnsel is en PRO IMAGE GROUP binnen die bedrijfstak de overeenkomst sluit of indien PRO IMAGE GROUP de overeenkomst sluit met een onderneming uit een andere bedrijfstak die regelmatig met de bedrijfstak waarin PRO IMAGE GROUP werkzaam is, van doen heeft, en waarbinnen bedoelde standaardisatie eveneens aanwezig is, nimmer aansprakelijk is voor (ernstige) fouten van bij haar te werk gestelde personen die niet tot de bedrijfsleiding behoren.
 7. Naast hetgeen de Wet als overmacht beschouwt gelden als zodanig staking en/of ziekte van de werknemers van PRO IMAGE GROUP, wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van haar leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in haar bedrijf alsmede overige omstandigheden, voorzover als gevolg daarvan de (verdere) uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet of niet volledig van haar kan worden verlangd en bovendien de verhindering naar redelijke verwachting langer duurt dan twee weken na de omstandigheid/omstandigheden die daartoe leidt/leiden. Daarnaast is er sprake van overmacht indien redelijkerwijze vaststaat dat de verhindering de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk definitief onmogelijk zal maken. Indien er aldus sprake is van overmacht heeft ieder van de partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor het deel ten aanzien waarvan er overmacht aanwezig is te ontbinden, in welk laatste geval partijen verplicht zijn om de overeenkomst voor het niet ontbonden gedeelte na te komen. Indien op de voet van dit lid tot ontbinding wordt overgegaan is geen van de partijen ten aanzien van het ontbonden deel van de overeenkomst aan de andere partij schadevergoeding verschuldigd.
 8. Indien er sprake is van een verhindering die naar redelijke verwachting niet langer duurt dan twee weken na het ontstaan van de in het vorige lid genoemde omstandigheid/ omstandigheden, is er van overmacht geen sprake en wordt, zonder dat ieder van de partijen de overeenkomst mag ontbinden, de termijn waarbinnen PRO IMAGE GROUP moet leveren op de voet van hetgeen in artikel 4 lid 4 is bepaald, verlengd.
 9. In dit artikel is onder toerekenbare tekortkoming tevens onrechtmatig handelen begrepen.

 

ARTIKEL 12; TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
 1. Op alle overeenkomsten die PRO IMAGE GROUP sluit is het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting, indien het anders zou gelden, van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
 2. Alle geschillen die tussen PRO IMAGE GROUP en OPDRACHTGEVER ontstaan en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden, tenzij dwingend recht daaraan in de weg zou staan, beslecht door de rechter die bevoegd is binnen het ressort van de Arrondissementsrechtbank te Leiden, Nederland, onverminderd het recht van PRO IMAGE GROUP om de OPDRACHTGEVER in rechte te betrekken voor de anderszins bevoegde rechter en/of rechtbank.